องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
083-0065151
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
16   คน
สถิติทั้งหมด
76783   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม อบต.ไชยสอ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลัง เพื่อสร้าง...
  ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลัง เพื่อสร้าง...
 • เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิและสว...
  เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิและสว...
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 • พร้อมเปลี่ยน“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไช...
  พร้อมเปลี่ยน“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไช...
 • ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อบต.ไชยสอ
  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อบต.ไชยสอ
 • กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566
  กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566
 • ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบ...
  ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบ...
 • ผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อต...
  ผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อต...
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอ...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอ...
 • อบจ.ขอนแก่น มอบบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ ป...
  อบจ.ขอนแก่น มอบบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ ป...
 • นายกลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเกษตรก...
  นายกลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเกษตรก...
 • ช่วยกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาช...
  ช่วยกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาช...
 • อบต.ไชยสอ ออกพื้นที่น้ำท่วมและซ่อมแซม...
  อบต.ไชยสอ ออกพื้นที่น้ำท่วมและซ่อมแซม...
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2565
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2565
 • ต้อนรับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไ...
  ต้อนรับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไ...
 • ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสม...
  ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสม...
 • อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพตามโครงกา...
  อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพตามโครงกา...
นางอรุณี  ภูชมศรี
นางอรุณี ภูชมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
081-7397446
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
ประธานสภา
081-3804486
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

239 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-041395 saraban@chaisor.go.th
083-0065151
081-7397446
043-041395
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
โทร.043-041395

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนไปโนนผักชี บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 032/2565 จ่ายจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ chaisor.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566
จ้างดำเนินการจัดขบวนพาเหรดและพิธีเปิด - ปิด สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
แก้ไขชื่อสายทาง ทั่วไป ( 23 มี.ค. 66 ) ขก0023.6/8565
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ธ.ออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมทางหลวง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด