องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
86   คน
สถิติทั้งหมด
96874   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม อบต.ไชยสอ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ร่วมแสดงความยินดี
  ร่วมแสดงความยินดี
 • โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารปลอดภัยผู...
  โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารปลอดภัยผู...
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้า...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้า...
 • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ย...
  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ย...
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ...
 • มอบใบประกาศ อปพร. รุ่น 1/ 2566
  มอบใบประกาศ อปพร. รุ่น 1/ 2566
 • กิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต
  กิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต
 • โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ประจำปี พ...
  โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ประจำปี พ...
 • จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำ...
  จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำ...
 • ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงาน วันกำนัน ผู้...
  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงาน วันกำนัน ผู้...
 • ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 • โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี2566
  โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี2566
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 • ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน กลุ่มเปราะบาง
  ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน กลุ่มเปราะบาง
 • ตรวจงานก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์
  ตรวจงานก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์
 • ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กองทุนหล...
  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กองทุนหล...
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • ตรวจคัดกรองโรคมือ เท้า ปาก
  ตรวจคัดกรองโรคมือ เท้า ปาก
นางสาวภัครดา  กาลวิบูลย์
นางสาวภัครดา กาลวิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
0655545935
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
ประธานสภา
081-3804486
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

239 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-041397 saraban@chaisor.go.th
099-3963963
0655545935
043-041397
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
โทร.043-041399

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. สำหรับงานซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 สายทาง ประจำปีประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ราย (งบสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ รถชนิด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/09/2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/09/2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 (ตำบลโนนอุดม) สถานที่ก่อสร้างบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ี 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตามแบบแปลนเลขที่ 047/2566 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและฝา ค.ส.ล. สายทาง แยกทางหลางหมายเลข 12 - บ้านไชยสอ (สายตะวันตก) ขก.ถ.95-003 รหัสสายทาง ขก.ถ.95-003 บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตามแบบแปลนเลขที่ 045/2566 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเ
22/09/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมทางหลวง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมบัญชีกลาง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โยธาไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธ.ออมสิน
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น