องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
182   คน
สถิติทั้งหมด
130743   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

สำนักปลัด

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายพุฑฒิธรรม แก้วธรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0937681684
นางธนพร ผกามาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0851939456
นางศศิประภา ประเสริฐสาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0981611152
นายนฤชิต ตุติยากรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0651193544
นางสาวเพ็ญนภา นะพะวาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0860391449
นายสามารถ บุญหล้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0878559181
นางสาวผกาพันธ์ ยาปิ่น
ครู คศ.1
092-2729707
นางสาวเรณุกา ชาญยุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
0874344233
นางสาวสุธิมา ลบบำรุง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
0906188687
นายอติคุณ โสภากุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0943520495
นางสาวดวงมณี ศรีไชย
ผู้ดูแลเด็ก
0895079242
นางสาวกานต์สินี วัฒนสกุลจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0634196926
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นางปาริฉัตร งามคำ
แม่บ้าน
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิทยา สงสีดา
พนักงานจัดก็บขยะ
0944799905
นายอดิศร อุประชัย
พนักงานจัดเก็บขยะ
0610958320
นายธนาดูล รังจันทึก
พนักงานขับรถขยะ
0973044651
นายเกียรติศักดิ์ สุประภาดา
ภารโรง
0630025889