องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
83199   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

สำนักปลัด

นายชันอนันต์ กัสปะ
หัวหน้าสำนักปลัด
0895748504
นายฉัตรชัย โปรณะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0989491454
นายพุฑฒิธรรม แก้วธรรม
นักพัฒนาชุมชน
0937681684
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวบุหงา สงดี
นักวิชาการศึกษา
0857411674
นายนฤชิต ตุติยากรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
0651193544
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสามารถ บุญหล้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0878559181
นางสาวผกาพันธ์ ยาปิ่น
ครู คศ.1
092-2729707
นางสาวเรณุกา ชาญยุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
0874344233
นางสาวสุธิมา ลบบำรุง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
0906188687
นายอติคุณ โสภากุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0943520495
นางสาวดวงมณี ศรีไชย
ผู้ดูแลเด็ก
0895079242
นางสาวกานต์สินี วัฒนสกุลจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0634196926
นางสมพร เหลาอ่อน
แม่บ้าน
0863320324
นายเกียรติศักดิ์ สุประภาดา
ภารโรง
0630025889
นายวิทยา สงสีดา
พนักงานจัดก็บขยะ
0944799905
นายอดิศร อุประชัย
พนักงานจัดเก็บขยะ
0610958320
นายธนาดูล รังจันทึก
พนักงานขับรถขยะ
0973044651