องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
128250   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=1

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> ข้อมูลพื้นฐาน
-> โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=staff&cat_id=1

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> ข้อมูลพื้นฐาน
-> ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=3

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> ข้อมูลพื้นฐาน
-> อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=4

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> ข้อมูลพื้นฐาน
-> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=contact

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> ข้อมูลพื้นฐาน
-> ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=laws

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> ข้อมูลพื้นฐาน
-> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&cat_id=4

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O8 Q&A

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=webboard

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
-> Q&A

O9 Social Network

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=8

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
-> Social Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=policy

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
-> นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O11 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=9

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การดำเนินงาน
-> แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=10

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การดำเนินงาน
-> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=11

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การดำเนินงาน
-> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=12

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การปฏิบัติงาน
-> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=13

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การให้บริการ
-> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=14

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การให้บริการ
-> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=15

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การให้บริการ
-> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E-Service

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=16

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การให้บริการ
-> E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=20

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=21

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-> ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=22

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=23

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=24

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=25

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=26

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=27

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=28

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=anti_corruption

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=30

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=32

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=33

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> นโยบาย No Gift Policy
-> ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=34

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> นโยบาย No Gift Policy
-> การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=47

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> นโยบาย No Gift Policy
-> รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=36

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
-> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=43

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
-> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=38

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=39

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=48

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=49

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
-> ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=50

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
-> การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=51

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
-> การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL คำอธิบาย
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=41

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
-> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

https://www.chaisor.go.th/index.php?show=menu&scat_id=42

-> เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
-> ข้อมูลหน่วยงาน
-> มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
-> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน